Инструктаж

Submitted by admin on Fri, 03/29/2019 - 07:07

171 ОУ „Стоил Попов”

 гр. Нови Искър, ул. “Светлина” № 26

E-mail: 171ouu@gmail.com, (  991 75 54

 

 

 

 

 

Инструктаж

за безопасност и култура на поведение на учениците при провеждане на екскурзии и зелени училища

 

 

Учениците, участващи в екскурзии и зелени училища, са длъжни да спазват следните правила за безопасност по време на пътуването и пребиваването в населените места и туристическите обекти, които се посещават:

І. Общи положения

1. При провеждане на дейности извън училище, учениците са длъжни:

-да се запознаят с настоящия инструктаж срещу подпис, преди провеждане на всяка дейност;

-да изпълняват законосъобразните разпореждания на ръководителите на групата;

-да са в здравословно състояние, което да им позволява да вземат участие в дейността;

-да бъдат подходящо облечени и екипирани;

-незабавно да информират ръководителите при здравословни проблеми или произшествия;

-да информират ръководителите за медикаментите, които носят;

-да не се качват в коли на непознати и да не приемат каквито и да е неща от непознати;

- да се движат заедно, придружавани от ръководител. Никой няма право без знанието на ръководителите да се отделя от групата по никакъв повод;

-да решават възникналите недоразумения и проблеми с ръководителите на групата и със съдействието на придружителите от фирмата;

-да пресичат улиците само на определените за целта места;

-да се отнасят добре с останалите участници в пътуването, да се грижат един за друг и да си помагат при необходимост;

-да спазват установения маршрут и режим по време на пътуването и пребиваването;

 -да пазят имуществото в автобуса или каквото и да е друго превозно средство, в хотела или почивната база, в която са настанени. При повреда, нанесените щети се заплащат от ученика.

2. При провеждане на дейности извън училище, на учениците им е забранено:

- да носят опасни за здравето и живота предмети (запалки, кибрити, пиратки, остри предмети);

- да употребяват лекарства, без знанието на ръководителя и придружаващия лекар;

- достъп до опасни зони и места, които застрашават здравето и живота им (мостове, улици, високи дървета, съоръжения и др.)

- да консумират храни и напитки извън почивната база или определеното за хранене обществено заведение, без знанието и съгласието на ръководителя;

- да влизат в пререкания и физическа саморазправа. За всеки възникнал проблем, ученикът се обръща единствено към ръководителя;

- пътуване с други превозни средства, освен с предвидените;

-да носят и употребяват алкохол, наркотици и наркотични средства;

-да влизат в пререкания с шофьора на автобуса, хотелиерите и с външни лица,  с които групата има досег.

 

ІІ. Поведение в автобуса

На учениците се забранява:

-ползването на първите 4 седалки (ако са непълнолетни);

-стоене в близост до вратите;

-ставане по време на движение;

-сядане на повече от един ученик на седалка;

-употребата на дъвки;

-хранене по време на движение;

-вдигане на шум;

- преминаване от другата страна на пътното платно при спиране за почивка.

 

 

ІІІ. Поведение в хотела

На учениците се забранява:

-преминаване през балконите от една стая в друга;

-вдигане на шум от 14 до 16 часа и от 22 до 6 часа;

-използване на електроуреди;

-употреба на леснозапалими вещества;

-употреба на алкохол и наркотични вещества;

-да се доближават до обекти с ел. Напрежение;

-да се надвесват от прозорци, балкони и др.;

-самоволното напускане на сградата без знанието и разрешението на ръководителя.

 

ІV. При посещение на басейн е задължително:

- да се къпят  на разрешените места само след разрешение на ръководителя на групата и спасителя;

- да не скачат от плавателните съдове и бреговите съоръжения, непригодени за тази цел;

- да не се доближават до движещи се и закотвени плавателни съдове;

-да не преместват и да пазят от повреждане табелите, сигналните средства и спасителните съоръжения;

- да не плуват зад ограничителните плаващи знаци;

- да не замърсяват водата и крайбрежните площи;

- да спазват нарежданията на спасителите от спасителните постове и станции.

 

V. При поход в планината движението става съгласно указанията на  инструктор от БТС или БЧК, като учениците:

- не се движат сами в планината;

- следят за движението на групата и следват маркировката;

- не се откъсват от групата;

- при затруднение в придвижването уведомяват ръководителя на групата;

- носят подходяща за сезона планинска екипировка, вода, сухи резервни дрехи, зареден мобилен телефон;

- безпрекословно да спазват указанията на спасителя и ръководителя.

 

VІ. . Ръководителят не носи отговорност за личните пари на учениците, за личните им мобилни телефони, фотоапарати, камери  или друг вид техника.

 

VІІ. Родителите се задължават чрез медицински документ, издаден от личния лекар, да уведомят предварително ръководителя и придружаващия лекар за съществуващ здравословен проблем на тяхното дете или проблем от друг характер.

 

VІІІ. Ръководителят се задължава да запознае учениците и техните родители с настоящия инструктаж.

 

При неизпълнение на инструктажа и разпорежданията ръководителите на групата имат право да уведомят родителите, които в еднодневен срок се ангажират да вземат детето си от мястото на провеждане на дейността.

 

 

 

                                                                                                  Канелия Костова………………………

                                                                                      /Директор на 171 ОУ «Стоил Попов»/