Мерки за повишаване качеството на образованието

171 ОУ „Стоил Попов”

 гр. Нови Искър, ул. “Светлина” № 26

E-mail: 171ouu@gmail.com, (  991 75 54

                                                                                                                             

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                

                                                                      УТВЪРЖДАВАМ!

                                                                           /Канелия Костова

  •                                                                          /Директор на 171 ОУ „Стоил Попов”/

 

 

 

 

МЕРКИ

 ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО

 

 

 

 

 

 

/Мерките са приети на заседание на Педагогическия съвет – Протокол №15/09.09.2021год., утвърдени са със заповед №РД-07/15.09.2021г. на директора на 171 ОУ „Стоил Попов“ и са съгласувани с Обществения съвет на заседание с протокол №1/13.09.2021г./

 

 

УВОД

С тези мерки се цели да се подобряват непрекъснато условията и редът за разработване на ефективна вътрешна училищна система за осигуряване на качеството на образованието.

Мерките са съобразени с принципите и изискванията към институциите за усъвършенстване процесите на управление на качеството. Също така важно място заемат показателите, условията и редът за измерване на постигнатото качество.

Качеството на образованието се осигурява чрез управление на процеса на развитие на институцията (училището), основано на анализиране, планиране, изпълнение на дейностите, оценяване и внасяне на подобрения.

Качеството на образованието в училище се осигурява при спазване на следните принципи:

 1. Ефективно разпределяне, използване и управление на ресурсите;
 2. Автономия и самоуправление;
 3. Ангажираност, сътрудничество и социален диалог между всички участници в процеса на образованието и обучението;
 4. Удовлетвореност на участниците в процеса на обучението и на другите заинтересовани лица;
 5. Приемственост на политиките и постиженията, прилагане на добри педагогически практики;
 6. Непрекъснатост, прозрачност и демократичност в процеса за повишаване на качеството;
 7. Целенасоченост към постигане на високи резултати в процеса на обучение и образование;
 8. Лидерство и разпределяне на отговорности за постигане на целите на училището.

ВЪТРЕШНА СИСТЕМА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И ОБУЧЕНИЕТО

Вътрешната система за осигуряване на качеството е съвкупност от взаимосвързани действия и мерки за постигане, поддържане и развиване на качеството на провежданото образование и/или обучение и резултатите от него в съответствие с държавните образователни стандарти.

Броят на членовете, съставът и срокът за изпълнение на работата на комисията или комисиите се определят от директора в зависимост от вида и обема на възложените задачи.

Комисията или комисиите се определят преди началото на всяка учебна година. Директорът:

 1. Организира, контролира и отговаря за цялостната дейност по функционирането на вътрешната система за управление на качеството;
 2. Разработва политиката и целите по осигуряване на качеството;
 3. Определя състава на комисията или комисиите;
 4. Провежда мониторинг на дейностите по осигуряване на качеството в институцията.

Педагогическият съвет приема:

 1. Мерките за повишаване на качеството на образованието;
 2. Годишния доклад за резултатите от проведеното оценяване.

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

Усъвършенстването на процесите за управление на качеството се постига при спазване на следните изисквания:

 1. Да подобрява работната среда чрез:

а)  прилагане на механизми за адаптиране на обучаваните към училищната среда;

б)  осигуряване на достъпна архитектурна среда;

в)  модернизиране на материално-техническата база и обновяване на информационната инфраструктура;

г)  развитие на организационната култура.

 1. Да осигурява развитие на персонала чрез:

а) подобряване на възможностите за допълнителна и продължаваща квалификация на учителите/преподавателите по специалността им от висшето образование, за подобряване на тяхната иновационна култура и личностна ефективност;

б)  изграждане на култура за осигуряване на качеството;

в)  създаване и поддържане на открита и ясна комуникация;

г)  повишаване на ефективността на административното обслужване;

д)  повишаване на мотивацията и инициативността на всички участници в процеса на образование и обучение.

 1. Да подобрява резултатите от обучението чрез:

а)  повишаване на мотивацията на обучаемите;

б)  повишаване на дела на учениците, които работят активно за подобряване на своите образователни резултати;

в)  намаляване на дела на рано отпадналите от обучението;

г)  създаване на механизъм за ранно предупреждение за различни рискове.

 1. Да подобрява взаимодействието с местната общност, със социалните партньори, работодателски организации, университети и други заинтересовани страни чрез:

а)  разширяване на възможностите за практическо обучение;

б)  проучване и прилагане на добри практики на сродни институции;

в)  подобряване на възможностите за достъп до информация на участниците в образованието и обучението;

г)  информиране на общността и заинтересованите страни за добрите практики и постиженията на институцията в областта на осигуряване на качеството на образованието и обучението;

д) участие в проекти, свързани с повишаване на качеството на образованието и обучението.

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ПОСТИГНАТОТО КАЧЕСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕ В 171 ОУ „СТОИЛ ПОПОВ“

За изпълнение на мерките са заложение следните показатели:

 1. Постигнати резултати на ученици:
  1. Повишаване на общия успех на учениците;
  2. Резултати от НВО;
  3. Брой участници и класирани на областен и национален кръг на олимпиади на МОН;
  4. Заемане на призови места на състезания, конкурси и олимпиади;
  5. Брой ученици, участващи в национални и международни проекти.
 2. Поведение и дисциплина:
  1. Намален брой на допуснатите отсъствия;
  2. Намален брой наказани ученици;
  3. Намаляване на дела на ранно отпаднали от обучението - наблюдение на учениците, диагностициране, сигнализиране на училищното ръководство и екипа за личностно развитие;
  4. Прилагане на механизма за ранно предупреждение за различни рискове и работа с екипите за личностно развитие и Обществения съвет;
 3. Участие в училищни клубове, извънкласни мероприятия, дейности и инициативи:
  1. Брой участници в училищни клубове, извънкласни обучителни дейности и дейности по интереси;
  2. Брой реализирани инициативи от Ученическия съвет;
  3. Брой реализирани кампании и доброволчески дейности;

4. Други:

 1. Брой учители, повишили квалификацията си;
 2. Подобрена материална база в училището;
 3. Брой реализирани проекти;
 4. Подобряване на взаимодействието с местната общност, със социалните партньори, университети и всички останали заинтересовани страни;
 5. Информиране на общността и заинтересованите страни за добрите практики и постиженията на учениците и образователната институция чрез публикуване на информация на сайта и ФБ страницата на училището и медии;

МЕТОДИЧЕСКО ПОДПОМАГАНЕ И МОНИТОРИНГ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО

 1. За осигуряване на качеството в институциите се осъществяват методическо подпомагане и мониторинг;
 2. Методическото подпомагане за разработване и функциониране на вътрешна система за осигуряване на качеството включва:         консултиране, информиране, инструктиране и представяне на добри педагогически практики;
 3. Мониторингът е вътрешен и външен, като резултатите от него включват констатации, изводи и препоръки за вземане на информирани решения за усъвършенстване на процеса за осигуряване на качеството;
 4. Вътрешният мониторинг се осъществява от директора;
 5. Методическото подпомагане и външният мониторинг се осъществяват от Министерството на образованието и науката и от регионалните управления по образованието.

 

ДЕЙНОСТИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕ И ВЪЗПИТАНИЕ

I.

Дейности за повишаване успеваемостта на учениците

Отговорник

Срок

 

1. Прилагане на интерактивни методи на обучение, ИКТ и дидактични материали в учебно-възпитателния процес с цел развитие на самостоятелността

 

Учители

 

15.09-30.06.2022г.

 

и мисленето у учениците.

 

 

 

 

учители

ежедневно

 

 1. Професионална комуникация между педагогическите специалисти, участващи в образователния процес в училището.

 

 1. Наставничество на младите учители.
 2. Ефективно диференциране на задачите в

Учители

Учители

 

15.09.-30.06.2022г.

15.09.-31.12.2021г.

 

планирането на образователния процес в зависимост от индивидуалните развитие на всяко дете.

 1. Осигуряване на по-голяма практическа приложимост на възпитателно- образователния процес и ориентирането му към конкретни резултати.
 2. Целенасочена квалификация на учителите.

 

 1. Провеждане на учебна дейност в класни стаи на открито.

 

 1. Осигуряване на обща и допълнителна подкрепа

 

 1.  

 

 1.  

Учители, наставници

 

 

Учители

Директор

Учители

 

Ресурсен учител, логопед, психолог

15.09.-30.06.2022г.

 

 

 

 

 

15.09-30.06.2022г.

 

 

План за квал.дейност

 

15.09-30.06.2022г.

 

 

 

постоянен

II.

Дейности за популяризиране на организацията на учебно-възпитателната дейност в 171 ОУ „Стоил Попов“

Отговорник

Срок

 

1. Организиране на дейности, които да бъдат представяни пред родители и

учители

ПДУ

 

общественост реално време и онлайн.

 

 

 

 

 

учители

 

 

2. Екипност и споделяне  на добри практики

 

учители

 

постоянен

 

 1. Реализиране на дейности по проект „Участвай и променяй-родителят,  активен партньор в училищния живот“.
 2. Разширяване на партньорството и взаимодействието между ОУ, родителска общност  социални партньори, институции и организации.

директор,

 

учители, родители

 

директор

 

учебна 2021-2022г.

постоянен

 

III.

Дейности и критерии за отчитане на

Отговорник

Срок

 

 

 

 

учебно-възпитателните  резултати

 

 

 

1. Използване на единни стандарти и

методическо обединение

постоянен

 

система за оценка на развитието на учениците.

 

 

 

 

 

 

 

15.09.2021 г.-

 

2. Анализ на възпитателно-образователния

 

учители

ПС

 

процес - входно ниво; годишни резултати,

 

 

 

 

 

 

 

 

15.09.2021 -

 

сравнени с предходна година.

 

 

 

3. Увеличаване на извънкласни дейности и занимания по интереси.

 

         учители

 

постоянен

 

5.Естетизиране на учебната среда.

 1. 6. Поощряване на учениците с морални и материални награди

 

  учители, персонал

          учители

 

постоянен

при конкретни постижения

IV.

Дейности за мониторинг и контрол на

Отговорник

Срок

 

педагогическия процес в 171 ОУ „Стоил Попов“

 

 

 

1. Проверка на ел.дневник и задължителна

директор

ежеседмично

 

документация.

 

 

директордиректор

 

 

 

месечно

 

2. Отчетна и финансова документация.

Директор, гл.счетоводител

ежемесечно

 

3. Сведения за спазване организацията на учебния ден, присъстващи ученици.

 

 

 

 

 

 

дирекот

 

 

4. Контрол по отношение на качеството на

 

 

Директор, зам.директор

 

 

постоянен

 

педагогическата дейност, организацията на

 

 

 

работата в учебните часове и постиженията

 

 

 

на учениците.