Форми на обучение

 

 

171 ОУ „Стоил Попов”

 гр. Нови Искър, ул. “Светлина” № 26

E-mail: 171ouu@gmail.com, (  991 75 54

 

 

 

 

 

 

З А П О В Е Д

                                   № РД-103/15.09.2023г.

         На  основание чл.258, ал.1, чл.259, ал.1 от ЗПУО, чл.30, ал.3 от Наредба №10/01.09.2016г. за организация на дейностите в училищното образование и Протокол №12/13.09.2023г. от заседание на педагогически съвет

 

УТВЪРЖДАВАМ:

  1. Дневна форма на обучение на учениците в 171 ОУ „Стоил Попов“ за учебната 2023/2024г.

 

НАРЕЖДАМ:

 

  1. Организацията и провеждането на учебния процес в дневна форма на обучение да се осъществява при спазване на нормативната уредба.

 

                            Канелия Костова

                                                            Директор на 171 ОУ „Стоил Попов”

                                                                гр. Нови Искър