Информация

!!! На вниманието на родителите на бъдещите първокласници

Приемът на първокласници за учебната 2023/2024 година ще се извършва на основание Наредба за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община, приета от Столичния общински съвет с Решение №101 по Протокол №48 от 24.02.2022 г., в сила от 02.03.2022г. Приемът се осъществява през Информационна система за обслужване на детските заведения, подготвителните групи в училищата и първи клас, в която водещ критерий е близостта на училището до постоянния/настоящия адрес на детето и са определени прилежащите райони на училищата за обхват на учениците.

За Ваше улеснение споделяме най-важното:

1. Кандидатстването се извършва онлайн на адрес: https://kg.sofia.bg.; 2. В електронната платформа бихте могли да се запознаете с Ръководство за потребители на Информационната система за прием на ученици в първи клас;

3. СИСТЕМА за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община https://sofia.obshtini.bg/doc/3399028. 4. График на дейностите за прием на ученици в първи клас за учебната 2023-2024г. /раздел Календар в електронната платформа/

5. На 24.04.2023 г. ще се обявят свободните места за I клас.

6. От 24.04.2023 г. до 04.06.2023 г. имате възможност да актуализирате профили и да заявявате кандидатури. Проверете за актуалността на данните в системата. Можете да заявите повече от една кандидатура.

7. На 05.06.2023 г. ще се обяви първо класиране на учениците в I клас.

!!! Записването на приетите на първо класиране ученици в първи клас в 171 ОУ „Стоил Попов“ за учебната 2023/2024 г. е от 08,00 ч. на 06.06.2023 г. до 17,00 ч. на 15.06.2023 г. вкл. с изключение на 13.06. и 16.06. поради провеждане на национални външни оценявания.

 

Необходими документи:

1. Заявление - генерира се автоматично в системата;

2. Копие от Акт за раждане на детето;

3. Оригинал на Удостоверение за завършена подготвителна група (издава се от детската градина);

4. При наличие на специални образователни потребности - копие от документацията.

 

Успех!