Програма за предоставяне на равни възможности

171 ОУ „Стоил Попов”

 гр. Нови Искър, ул. “Светлина” № 26

E-mail: 171ouu@gmail.com, (  991 75 54

 

 

 

 

 

 

                                                        УТВЪРЖДАВАМ: ……………….

                       /Канелия Костова -

                                                            Директор на 171 ОУ „Стоил Попов”/

 

                                                            Съгласувал:

                                                        /Председател на ОС/………………..

 

 

 

 

 

 

 

                                

    • ПРОГРАМА
    • ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ

 

 

 

 

 

 

 

/Програмата е приета на заседание на Педагогическия съвет – Протокол №15/09.09.2021од. и е утвърден със заповед №РД-09/15.09.2021г. на директора на 171 ОУ „Стоил Попов“/

 

І. УВОД

Настоящата програма цели да начертае целите и задачите на работа с деца и ученици от 171 ОУ „Стоил Попов“ и урежда взаимоотношенията между институциите във връзка с предоставянето на приобщаващо образование.  Програмата е изготвена в съответствие с действащите стратегически и оперативни национални документи на централните ведомства в изпълнение на държавната политика за предоставяне на равни възможности на всички български граждани и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи.

Училищната програма се базира на:

  • Закон за предучилищното и училищното образование;
  • Наредба за приобщаващото образование;
  • Стратегия за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства;
  • Закон за защита от дискриминация;
  • Конвенция за борба срещу дискриминацията в областта на образованието.

Програмата включва реда и начините за оказване на обща и допълнителна подкрепа на всички деца и ученици, които имат необходимост от такива в училище, съобразно неговите интереси, потребности и нужди.

Уязвими групи в 171 ОУ „Стоил Попов“ са ученици, диагностицирани със специални образователни потребности, хронични заболявания, двигателни увреждания, деца и ученици в риск, деца и ученици, застрашени или жертва на насилие, деца с изявени дарби, деца сираци и полусираци, деца от различни етнически групи и пр. с други идентифицирани нужди.

 

II. Подкрепа на личностното развитие

Подкрепата на личностното развитие се осъществява във връзка с разработените областни стратегии за подкрепа на личностното развитие, както и въз основа на анализ на необходимостта от обща и допълнителна подкрепа.

2.1. Обща подкрепа

За организиране на подкрепата на личностното развитие в 171 ОУ „Стоил Попов“ за координатор е определен заместник-директор, който изпълнява функциите си съобразно Наредбата за приобщаващото образование. Общата подкрепа се осъществява от екип, ръководен от координатора, училищен психолог, логопед. Общата подкрепа е насочена към развитие на потенциала на всяко дете и ученик.  Общата подкрепа включва също така различна екипна работа и между отделните специалисти и осигуряване или насочване към занимания по интереси. Кариерното ориентиране, провеждано от педагогическите специалисти или консултант от кариерен център, също е част от общата подкрепа на учениците от първия до последния клас за училището. 171 ОУ „Стоил Попов“ има книжен фонд, до който имат достъп учениците и представлява част от общата подкрепа. Описаните в ПДУ морални и материални награди също са част от предоставяната обща подкрепа. Общата подкрепа включва и други дейности, подробно описани в Наредбата за приобщаващото образование.

2.2. Допълнителна подкрепа

Допълнителната подкрепа се осъществява въз основа на направена оценка на индивидуалните способности на определено дете или ученик от 171 ОУ „Стоил Попов“. Оценката на способностите се извършва от специално назначен екип от специалисти съобразно необходимостта на детето и след това се потвърждава от регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващо образование. Учениците, за които може да се поиска оценка на способностите, са от следните уязвими групи:

-деца със специални образователни потребности – в началото на учебната година;

- деца с хронични заболявания;

- деца в риск;

- ученици с изявени дарби.

Допълнителната подкрепа включва:

- работа с дете или ученик по конкретен случай;

-психо-социална рехабилитация;

-рехабилитация на слуха;

-зрителна рехабилитация;

-рехабилитация на комуникативни нарушения;

-осигуряване на достъпна архитектурна среда;

-специализирани средства;

-ресурсно подпомагане.

Допълнителната подкрепа се реализира чрез план за действие за всяко конкретно дете. Родителите задължително се включват в плана за действие като активни участници в дейностите. Ако регионалният център препоръча допълнителна подкрепа, но родителите откажат, 171 ОУ „Стоил Попов“  уведомява отдел „Закрила на детето“ към ДСП по местоживеене на детето с цел социалните служби да окажат съдействие и ако се налага, помощ на родителите за осъзнаване на нуждите на детето. При наличие на три и повече ученици в паралелка, нуждаещи се от допълнитерлна подкрепа, се осигурява помощник-учител за подпомагане работата на учителите. Задълженията на помощник-учителите са разписани в Наредбата за приобщаващо образование. При необходимост се изработва индивидуална учебна програма по съответните учебни предмети с цел по-лесното възприемане от ученика, а също така се изготвя и индивидуален учебен план или учебен план за обучение в комбинирана форма на обучение. За ученици с изявени дарби също се изработва индивидуален учебен план.

 

III. ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПО ПРОГРАМАТА

Дейности

Срок

Отговорник

Забележка

Идентифициране на ученици, които имат необходимост от обща подкрепа

постоянен

психолог, логопед, координатор

 

Екипна работа на учителите от даден клас

постоянен

класни ръководители, учители

при необходимост

Определяне на координатор на екипа за оказване на подкрепа

до 15.09.

директор

 

Награждаване на ученици

текущ

директор, заместник-директор

при и по определен повод за поощрение

Предоставяне на книги от училищния фонд

постоянен

кл. ръководители

Отбелязване деня на книгата, седмица на грамотността

Представяне на дейности по интереси в училището

15.09.

учители в ЦОУД

 

Идентифициране на ученици със СОП

целогодишно

класни ръководители, учители, логопед,

психолог, ресурсен учител

 

Оценка на потребности на ученици със СОП

целогодишно

ресурсен учител и екип

не по-късно от 3 месеца след идентифициране на нуждата

Логопедична терапия, рехабилитация и консултации

целогодишно

логопед

 

Психологическа подкрепа, психо-социална рехабилитация и консултации

целогодишно

психолог

 

Превантивни мерки за недопускане отпадане от училище; работа в Механизъм за безопасно училище

целогодишно

директор, зам.-директор, учители, психолог, длъжностно лице

 

 

Организиране и провеждане на училище за родители

01.03.

психолог

при желание от родителите

Стимулиране участието на деца с изявени дарби в състезания и олимпиади

целогодишно

учители

 

Съвместни дейности с МКБППМН

целогодишно, по график

УКБППУ, директор, районна адиминстрация

 

 

V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

За изпълнението на програмата важно значение има сътрудничеството между всички пряко ангажирани. Всички участници в образователния процес (семейство, детска градина, училище, институции, НПО) трябва да бъдат еднакво отговорни и ангажирани за постигането на поставените цели.