План за работа, съгласно временни епидемични мерки 2022/2023 г.

171 ОУ „Стоил Попов”

 гр. Нови Искър, ул. “Светлина” № 26

E-mail: 171ouu@gmail.com, (  991 75 54

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 

                                                           УТВЪРЖДАВАМ!

                               /Канелия Костова -

                                                           Директор на 171 ОУ „Стоил Попов”/

 

 

 

 

 

 

 

План

за работа на 171 ОУ „Стоил Попов“

съобразно въведени временни противоепидемични мерки, считано от 15.09.2022г. до 14.10.2022г.

 

 

 

 

 

 

 

 

/Правилникът е приет на заседание на Педагогическия съвет – Протокол №14/12.09.2022год. и е утвърден със заповед №РД-112 /15.09.2022г. на директора на 171 ОУ „Стоил Попов“/

 

 

 

 

 1. Въвеждането и извеждането на учениците се осъществява през трите входа на училищния двор:
 • Главен вход – учениците от Iа, Iб, IIа, IIб, IIIa, Vб кл.;
 • Страничен вход – учениците от VIa, VIIа,  VIIб кл.;
 • Голяма порта – учениците от IIIб, IVб, IVa, Vа кл.; /отг.кл.р-ли, невъоръжена охрана/
 1.  Учениците се допускат в училище най-рано в 7:10ч. и не по-късно от 7:55ч. /отг.невъоръжена охрана/
 2. Входовете се заключват в 8:00ч. /отг. невъоръжена охрана/
 3. Достъпът на родители се ограничава до входовете на училищния двор. /отг. невъоръжена охрана/
 4. Учениците влизат в сградата на училището през главния вход при широко отворени врати, където дежурните учители следят за спазването на дистанция, дезинфекция и двупосочното движение по коридорите. /отг. дежурни учители/
 5. Комуникацията между родители и учители се осъществява, главно чрез електронни платформи (Shkolo), затворени групи в приложенията „ФБ и Вайбър“ и мобилни устройства. /отг. всички учители/
 6. Ученическите пособия са предназначени за индивидуално ползване от всеки ученик. /отг. кл.ръководители, учители/.
 7. Забранява се храненето в класните стаи, като то може да се осъществява само в столовата и в училищния двор /беседки, пейки/. /отг.кл.ръководители, учители ЦОУД/.
 8. Класни стаи и организация на учебния процес:
 • Определяне на отделна класна стая за всяка паралелка, при което учителите се местят, а учениците - не;/отг.директор/;
 • Провеждане на максимален брой часове на открито, когато метеорологичната обстановка позволява това;/отг.учители/
 • Осигуряване на физическо разстояние между учителя и местата на учениците, в т.ч. и препоръчителна дистанция от 1,5 метра по време на обучение, където е приложимо;/отг.учители/
 1. Ограничаване на учениците в групите за целодневна организация на учебния ден в рамките на паралелката.
 2. Придвижване в коридорите и по стълбите при спазване на дистанция. /отг. учители/

14.Закупуването на купони за хранене се осъществява само и единствено в указаните дни и часове, като родителите нямат достъп до сградите.

15.Храненето в бюфета през междучасията се провежда по следния график:

 • Междучасие (8:35-8:55ч.) - I а , I б , II а , II б клас;
 • Междучасие (9:30-9:50ч.) - III a , III б , IV а ,IV б клас;
 • Голямо междучасие (10:30 – 10:50ч) - V а, , - V б, VI a клас;
 • Междучасие (11:30-11:45ч.)- VII а , VII б клас; 16.

Учениците от всеки клас могат да си купуват закуски само в определеното време за класа. В столовата и бюфета е забранено струпването на голям брой ученици. /отг.дежурни учители, кл.ръководители, учители/.

17. График на обедно хранене в столовата:

 • 11:25 – 11:45ч. - I а , I б клас;
 • 12:20 – 12:40ч. - II а, II б клас;
 • 13:20 - 13:40ч. - III a , III б клас;
 • 13:40 – 14:00ч. - IV а , IV б клас;
 • 14:00 – 14:20ч. - V a , V б , VI а , VII а, VII б клас;

18. В следобедния режим на обучение, учениците спазват общите правила за посещение на бюфет и санитарни помещения. /отг. учители ЦОУД/.

19. Предоставяне на закуските по линия на Държавен фонд „Земеделие" се извършва при спазване на здравните изисквания и недопускане на смесване на паралелки;/отг.кл.р-ли/

20. Престой на учителите в учителската стая се допуска при непосредствена необходимост;

 • Приоритетно е спазване на изискванията за физическа дистанция и носене на защитни маски при необходимост от пряка комуникация;
 • Комуникация с родителите предимно в електронна среда, индивидуални срещи и консултации по предварителна уговорка и при спазване на изискванията на МЗ;
 • Провеждане на родителски срещи, събрания на обществения съвет, на ученическия съвет, общи събрания и педагогически съвети в електронна среда, а при нужда от пряка комуникация - в по-голямо помещение, което гарантира спазване на правилата на МЗ.

21. Не се допускат външни лица в двора на училището в рамките на учебния ден;/невъоръжена охрана/

22. В училищния двор са обособени зони за отдих за всяка паралелка и строго се спазва  ситуирането на учениците в свободното време навън; /отг. кл.ръководители, учители ЦОУД/.

23. След приключване на учебните занятия учениците се извеждат и предават на родителите по следния график:

 • 16:35 - Iа, IIб клас;
 • 16:40 - Iб клас;
 • 16:45 - IIа клас;
 • 16:50 - IIIa клас;
 • 16:55 - IIIб клас;
 • 17:00 - IVа, IVб   клас;
 • При хубаво време и дори, когато е студено родителите чакат децата си на тротоара пред училището. А когато вали дъжд или сняг, тогава родителите влизат в двора и ползват домофонната система, като спазват дистанция. Учителите пускат учениците след като са видели родителя на монитора. /отг. невъоръжена охрана/.
 • Родителите вземат децата от извънкласните дейности от двора на училището, поради настъпване тъмната част на деня.

24. Дезинфекция на повърхностите и проветряване

 • Всекидневно двукратно (преди началото и след приключване на смяната) влажно почистване и дезинфекция на всички критични точки, включително дръжки на врати и прозорци, ключове за осветление, бутони на асансьори, парапети, уреди, екрани;/хигиенисти/
 • Увеличаване на хигиенните и дезинфекционните мероприятия при наличие на потвърден случай на COVID-19 - от 4 пъти на ден до дезинфекция на всеки час в зависимост от обектите;/хигиенисти/
 • Почистване и дезинфекциране на тоалетните и санитарните помещения по график. Своевременно осигуряване на течен сапун, дезинфектанти, еднократни салфетки за подсушаване на ръцете или автоматичен сешоар за ръце, тоалетна хартия;/ЗАС, хигиенисти/
 • Дезинфекциране на кабинети, физкултурни салони, мишки, клавиатури и инструменти през всяко междучасие;/хигиенисти, учители/
 • Дезинфекциране на учителската стая по време на всеки учебен час; /хигиенисти/
 • Проветряване на учебните стаи по време на всяко междучасие и поне 2 пъти по време на часа за не по-малко от 1 минута в съответствие с метеорологичните условия; /учители/
 1. Лична хигиена
 • Осигуряване на течаща топла вода и сапун във всяко санитарно помещение;
 • Поставяне на дезинфектант за ръце на видно място на входа на училището, в класни стаи и други помещения в сградата на училището;/хигиенисти/
 • Поставяне на видно място на правила за спазване на лична хигиена;/ЗАС/
 • Организиране на хигиенните и дезинфекционните дейности и правилно подготвяне на дезинфекционните разтвори съвместно с медицинското лице в училището и/или с оказана методична помощ от Регионалната  здравна инспекция (РЗИ). /хигиенисти, мед.лице/
 • След последния учебен час всички ученици задължително си прибират учебниците, пособията и вещите под наблюдението на учителя, за да може хигиенистите да почистят и направят дезинфекция. /отг. учители/.
 1. В сградата на училището не се допускат лица във видимо нездравословно състояние. /мед. специалист, учители/.