Важно за всички родители!

Submitted by admin on Wed, 06/26/2024 - 19:30

Уважаеми родители,

Предвид започващия летен ваканционен сезон считаме за необходимо да напомним следното:

1. Чл.5б, т.3 и т.4 от Закона за закрила на детето указва, че се „Забранява предлагането и продажбата на алкохолни напитки, тютюневи и свързани с тях изделия и изделия за пушене, различни от тютюневи изделия, на деца.“

„Забранява се употребата от деца на алкохолни напитки, тютюневи и свързани с тях изделия, изделия за пушене, различни от тютюневи изделия и диазотен оксид (райски газ).

2. Спазването на изискването за „вечерен час“, регламентирано в чл.8 от Закона за закрила на детето и чл.5а от Наредбата за специализирана закрила на деца на обществени места, според което родителите, настойниците, попечителите или другите лица, които полагат грижи за дете, следва да го придружават на обществени места след 20,00ч., ако детето не е навършило 14-годишна възраст, а ако е навършило 14-години да го придружават на обществени места след 22,00ч. или да осигуряват пълнолетно дееспособно лице за придружител, като удостоверяват това му качество с декларация по образец.

3. Съгласно разпоредбата на чл.6 от Наредбата за специализирана закрила на деца на обществени места не се допускат деца до обществени места, в които се представят програми с еротично или порнографско съдържание, в игрални зали или игрални казина.