НВО 4 клас

Заповед РД09-1805/ 31.08.21 г. - ТУК.

 

!!! Важно за учениците от IV кл. и НВО

А) Преди започването на изпита ученикът:

1. се отправя към залата, в която е разпределен по списък, без да се блъска и създава условия за струпване на входа й;

2. в условия на извънредна епидемична обстановка спазва всички мерки за намаляване на рисковете от инфекция и за осигуряване на безопасна среда в съответствие с действащите към момента заповеди на министъра на здравеопазването и на министъра на образованието и науката и следи за спазването им от учениците;

3. заема определеното работно място, обозначено с етикет с неговото име, не по-късно от 9,45 часа;

4. носи химикалка, която пише с черен цвят, молив и гума, а за изпита по математика – и линия, пергел, триъгълник;

5. използва само лични пишещи средства, не разменя и не използва вещи и пособия с други ученици;

6. изключва и предава на квестора, който ги поставя на видно място, в прозрачен плик с името на ученика;

7. изслушва внимателно и стриктно изпълнява инструктажа с изискванията за провеждане на изпита;

8. получава от квестора индивидуална бланка за отговори, в която предварително са вписани трите му имена и входящият му номер;

Б) По време на изпита ученикът:

1. получава от квестора изпитния тест и се запознава с начина на работа с него;

2. не преписва върху индивидуалната бланка за отговори отбелязаното от квестора на дъската начало и край на изпита;

3. внимателно прочита условието на всяка задача и всеки въпрос и отбелязва верния според него отговор върху индивидуалната бланка за отговори, като на въпросите с избираем отговор в кръгчето със съответната буква вписва знака Х, а отговорите на въпросите със свободен отговор пише на предвиденото за това място.

4. допуска се да работи върху изпитния тест, но е необходимо да пренесе отговорите си върху индивидуалната бланка за отговори, тъй като единствено тя подлежи на проверка и оценяване;

5. внимателно слуша и стриктно изпълнява инструкциите, които се чуват от аудиофайла на изпита по български език и литература, и записва диктовката на предвиденото за това място в индивидуалната бланка за отговори;

6. не шуми и не извършва действия, които възпрепятстват работата на останалите ученици.

7. може да излиза от залата след изтичане на 30 минути от началото на изпита и по всяко време след това, в случай че е приключил и предал надлежно изпитната си работа;

8. се отстранява от изпит и изпитната му работа не се оценява, ако: преписва от работата на друг ученик, от хартиен носител или от технически устройства (мобилни телефони, калкулатори, таблети и др.); използва мобилен телефон или друго техническо средство за комуникация; изнася извън залата изпитни материали.

залата изпитни материали или информация за съдържанието им;

9. се санкционира с анулиране на изпитната работа, ако върху индивидуалната бланка за отговори неправомерно е поставил знаци, имена и др. (с изключение на онези, които са част от изпитния материал и може или трябва да бъдат отбелязани в някой от отговорите).

В) След приключване на работата ученикът:

1. дава знак на квестора, че е приключил да работи и му предава от мястото си индивидуалната бланка за отговори, изпитния тест и листовете за чернова (ако е ползвал такива);

2. след като се подпише в протокола на квестора, незабавно напуска залата.

 

Г) Оценяване на изпитните работи:

1. Оценяването на изпитните работи на учениците се осъществява от оценители, определени със заповед на началника на регионалното управление на образованието, които организират дейността си по оценяването самостоятелно и независимо

 

Д) Запознаване на учениците с индивидуалните работи:

1. Индивидуалните резултати от НВО може да се проверяват в електронната система на страницата на МОН, като достъпът до нея се осъществява едновременно с входящ номер и индивидуален идентификационен код.

2. Запознаване с оценената изпитна работа на ученика се осъществява при условия и ред, определени със заповед на началника на РУО, като при влизане в системата:    

  • ученикът вижда сканираната и оценена изпитна работа с присъдени точки за всяка задача;
  • сканираното изображение не може да бъде снимано, записвано, отпечатвано и изнасяно от залата;
  • не се допуска разглеждане на други изпитни работи.
  • Училището информира родителите за получените оценки от НВО и необходимите мерки за преодоляване на констатирани пропуски в компетентностите на учениците.