Информация

!!! Важно за седмокласниците и НВО

 

Преди започване на националното външно оценяване ученикът:

 • Явява се в сградата на училището не по-късно от 30 (тридесет) минути преди часа, определен със заповед на министъра на образованието и науката за начало на изпита.
 • Допуска се да влезе в сградата на училището, като преминава през проверка на документа за самоличност (лична карта/ученическа лична карта/задграничен паспорт).
 • Влиза в изпитната зала, като показва на квестора документ за самоличност (лична карта/ученическа лична карта/задграничен паспорт).
 • Заема персонално определеното му работно място, обозначено с етикет с неговото име, не по-късно от 15 (петнадесет) минути преди часа, определен със заповед на министъра на образованието и науката за начало на изпита.
 • Изключва изцяло всички средства за комуникация/електронни устройства и ги предава на квестор, който ги поставя на видно място.
 • Носи и ползва химикалка, която пише с черен цвят, молив и гума, а за изпита по математика - и линия, пергел, триъгълник
 • Подписва се в квесторския протокол в потвърждение на това, че е запознат с настоящия инструктаж.

Непосредствено преди началото на изпита:

 • Получава от квестор изпитен комплект и помощни материали. Изпитният комплект съдържа лист с указания за работа и прикрепена към него идентификационна бланка, лист/листове за отговори и/или свитък за белова. Помощните материали по БЕЛ и по математика съдържат индивидуален плик за изпитната работа, плик за част 1, малко пликче за идентификационната бланка, листове за чернова.
 • Запознава се с указанията за работа с изпитния материал.
 • На работното си място попълва четливо идентификационната си бланка, подписва я, без да я отделя от листа с указания за работа.

По време на националното външно оценяване.

Получава от квестор изпитния материал последователно за всяка отделна част. Математическите формули за НВО по математика се получават в началото на част 1.

 • Изпитното време по части за всеки от предметите е разпределено по следния начин:

Учебен предмет

Част 1

Част 2

Времетраене в минути

Допълнително време за учениците със СОП

Времетраене в минути

Допълнително време за учениците със СОП

БЕЛ

60

+ до 30 минути

90

+ до 50 минути

Математика

60

90

Чужд език

60

-

-

 

 

 

 • Пише с черен цвят на химикалката, чертае с черен молив, а за изпита по математика може да ползва линия, пергел, триъгълник.
 • Не преписва върху изпитната си работа текста, записан на дъската от квесторите.
 • След приключване на определеното време за работа по част 1 откъсва и поставя в плик листа за отговори, след което го запечатва и го поставя на масата до себе си.
 • Изпълнява точно инструкциите, които чува от квестора или от записа на аудионосителя за преразказа в част 2 от изпита по български език и литература.
 •  След като е изслушал един път записа от аудионосителя на изпита по БЕЛ, получава размножения текст за преразказ за самостоятелно запознаване с текста в продължение на 15 минути, след което връща текста за преразказ на квестора. (Времето за самостоятелно запознаване с текста за преразказа се включва във времетраенето за работа по част 2.)
 • По време на изслушването на текста и на самостоятелното запознаване с текста за преразказ няма право да си води бележки.
 • След приключване на определеното време за работа по част 2 поставя свитъка за белова по БЕЛ/по математика направо в индивидуалния плик за изпитната работа, без да го запечатва.
 • Внимание! Изпитният материал (в т.ч. и математическите формули за НВО по математика) и листовете за чернова не се поставят и засекретяват в индивидуалния плик и няма да бъдат проверявани!
 • Може да използва предоставените математически формули по време на работа и по двете части на НВО по математика, които се предоставят от квесторите заедно с изпитния материал в началото на част 1 .
 • Няма право да се връща и да работи върху листа за отговори или свитъка за белова на приключила вече част.
 • Записва четливо отговорите на български език, както и на специфичната терминология и на означенията по математика.
 • Не шуми и не извършва действия, които нарушават нормалното протичане на изпита.
 • При необходимост получава допълнителни листове за чернова, като това се отбелязва от квесторите в протокола.
 • Не напуска изпитната зала преди приключване на работата върху съответната част, ако тя е с продължителност до 60 минути. В случаите, когато частта е с продължителност 90 минути, излизането от изпитната зала е възможно след изтичане на първите 60 минути от работата върху съответната част.
 • Може да напусне залата и сградата не по-рано от първите 60 минути на част 1, както и по всяко време след това, в случай че е приключил окончателно и е предал надлежно запечатана изпитната си работа.
 • Отстранява се от НВО и напуска сградата на училището ученик, който: преписва от хартиен носител; преписва от данни, съдържащи се в технически устройства (мобилни телефони, калкулатори, таблети и др.); преписва от работата на друг ученик; използва мобилен телефон или друго техническо средство за комуникация; изнася извън залата изпитни материали или информация за съдържанието им. Изпитната работа на отстранения ученик не се оценява.
 • Не нарушава анонимността на изпитната работа, не поставя знаци, не записва име или имена (с изключение на онези, които са част от изпитния материал и може или трябва да бъдат отбелязани в свитъка за белова). Не се оценява изпитна работа, за която е установено нарушаване на изискванията за анонимност.
 • В случай че ученикът напусне сградата, не се допуска обратно в нея до края на изпитния ден.
 • Неправомерно изнесена изпитна работа от изпитната зала не се приема, не се засекретява и не се оценява.

След приключване на работата .

■Когато ученикът приключи работата си, дава знак на квестора с вдигане на ръка и изчаква търпеливо и без да шуми, неговото идване, за да предаде работата си. Предава изпитната си работа, без да напуска работното си място, като под прякото наблюдение на квестора:

 1. предоставя на квестора за проверка и за подпис попълнената идентификационна бланка;
 2. отделя внимателно идентификационна бланка от листа с указанията за работа;
 3. поставя идентификационна бланка в малкия плик и го залепва;
 4. поставя в индивидуалния плик за изпитната работа малкия плик с идентификационната бланка, запечатания вече плик с част 1 и свитъка за белова, след което залепва индивидуалния плик; в плика с индивидуалната изпитна работа следва да постави и частите от изпитния комплект (листа за отговори и/или свитъкът за белова), върху които не е работил;
 5. предава на квестора извън залепения плик с индивидуалната изпитна работа изпитните материали, листовете за чернова, листа с указания за работа, а на изпита по математика - и математическите формули.

■ Подписва се в протокола и незабавно напуска залата и сградата.

Запознаване на учениците с индивидуалните работи

Индивидуалните резултати от НВО се обявяват в електронна система на страницата на МОН и достъпът до нея се осъществява едновременно с входящ номер и уникален индивидуален идентификационен код.

Запознаването с оценената индивидуална работа на ученика може да стане при условия и по ред, определени със заповед на началника на РУО.

Запознаването с оценената индивидуална работа на ученика от НВО по БЕЛ, по математика и по чужд език става в присъствие на член на РКПОИР чрез влизане в системата с определени права на достъп, като:

а) ученикът и неговият родител виждат сканираната и оценена изпитна работа с присъдени точки за всеки един отговор;

б) сканираното изображение не може да бъде снимано, записвано, отпечатвано и изнасяно от залата;

в) не се допуска разглеждане на други изпитни работи.  

При възникнала необходимост от сверяване на оригинална изпитна работа със сканираното ѝ изображение ученик подава писмено искане до председателя на РКПОИР, в срока, определен в заповедта на началника на РУО по т. 71. 74. Председателят на РКПОИР и председателят на РКОПНВО предприемат необходимото за сверяване на изображението с оригиналната изпитна работа.

 

В условия на извънредна епидемична ситуация:

между учениците във всяка изпитна зала се осигурява физическа дистанция от 1,5метра;

осигурява се възможност за периодично проветряване на помещенията;

осигурява се задължително дезинфектант за дезинфектиране на ръцете при влизане в училището, в коридорите и в преддверията към санитарните помещения, както и защитни маски за 10% от присъстващите в училището длъжностни лица и седмокласници за резерв, които се предоставя в случай че има длъжностно лице или седмокласник без защитна маска;

създава се организация за допускане на седмокласниците в сградата без струпване на входа и при спазване на физическа дистанция от 1,5 м.

не се допускат в сградата на училището седмокласници с повишена телесна температура и с грипоподобни симптоми;

■ седмокласниците се допускат в сградата на училището по един с поставена на лицето си маска;

за всеки седмокласник се осигурява прозрачен плик, в който седмокласникът при влизането в изпитната зала поставя собственоръчно всички свои средства за комуникация/електронни устройства и го поставя на обособено за целта място в изпитната зала. Предварително на всеки прозрачен плик е поставен етикет с имената на седмокласника;

всеки седмокласник поставя в собствен прозрачен плик личните си вещи (дреха и/или чанта), който поставя на свободното място до себе си;

в двора на училището не се допуска събиране на седмокласници на групи;

в деня на изпита родители не се допускат в двора на училището;

не се допуска размяната или ползването на едни и същи вещи, пособия и др. от няколко ученици едновременно, като всеки ученик ползва само лични пишещи средства;

не се допуска струпване на ученици в коридорите пред изпитните зали и пред санитарните помещения;

след приключване на изпита учениците напускат незабавно сградата и двора на училището.